Termen en voorwaarden van het gebruik van GFE4.me

1 ACCEPTATIE VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Uw toegang tot en het gebruik van GFE4.ME ("de Website") is uitsluitend onderhevig aan deze Algemene Voorwaarden. U zult de Website niet gebruiken voor enig doel dat onwettig is of verboden door deze Algemene Voorwaarden. Door de Website te gebruiken u volledig accepteren van de voorwaarden en uitsluitingen die in deze kennisgeving vermeld. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden dient u onmiddellijk te stoppen met het gebruik van de Website.

2 WAARSCHUWING

De Website bevatten veel volwassen georiënteerde concepten die misschien beschouwd als niet geschikt voor jongere kijkers. Als je jonger bent dan 21 jaar, of het gevoel dat je zou kunnen worden beledigd door dergelijk materiaal in, of wonen in een land waar dergelijk materiaal is niet toegestaan, kunt u de Website direct af.

3 WIJZIGINGEN AAN DE WEBSITE

GFE4.MIJ behoudt zich het recht voor om:

3.1 wijzigen of verwijderen (tijdelijk of permanent) van de Website of enig gedeelte daarvan zonder voorafgaande kennisgeving en bevestigt u dat GFE4.MIJ is niet aansprakelijk voor een dergelijke wijziging of verwijdering; en

3.2 deze Algemene Voorwaarden te wijzigen op elk moment, en uw voortdurende gebruik van de Website na eventuele wijzigingen worden geacht uw aanvaarding van deze wijziging.

4 LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN

De Website kan links bevatten naar websites van derden die worden beheerd en onderhouden door anderen. Elke link naar andere websites houdt geen goedkeuring in van deze websites en dit erkent u en stemt ermee in dat wij niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites.

5 COPYRIGHT

5.1 Alle auteursrechten, handelsmerken en alle andere intellectuele eigendomsrechten op de Website en de inhoud ervan (met inbegrip van en zonder enige beperking, de Website design, tekst, afbeeldingen en alle software en broncodes verbonden met de Website), zijn eigendom van of in licentie gegeven aan GFE4.MIJ, of anders gebruikt door GFE4.MIJ als door de wet is toegestaan.

5.2 de toegang tot de Website gaat u ermee akkoord dat u toegang krijgt tot de inhoud uitsluitend voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Niets van de inhoud mag worden gedownload, gekopieerd, gereproduceerd, overgedragen, opgeslagen, verkocht of verdeeld worden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de copyright-houder. Dit geldt niet voor het downloaden en/of afdrukken van pagina ' s van de Website voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik bij u thuis.

6 PRIVACY

6.1 GFE4.MIJ is toegewijd aan het beschermen van de privacy van de eindgebruiker. GFE4.MIJ zal alleen gebruik maken van de verzamelde informatie over de eindgebruiker rechtmatig (in overeenstemming met de Data Protection Act 1998). GFE4.MIJ niet en het niet verkopen details van de eindgebruiker om reclame bedrijven.

6.2 GFE4.MIJ zullen nooit gevoelige informatie over de eindgebruiker zonder dat de eindgebruiker uitdrukkelijke toestemming. De persoonlijke gegevens die we van u hebben, wordt veilig gesteld in overeenstemming met onze interne veiligheidsbeleid en de wet.

6.3 GFE4.MIJ verzamelt persoonlijke gegevens op de Website wanneer u een aanvraag voor het lidmaatschap en het maken van een online verzoek of reservering. Persoonlijke gegevens ook verzameld voor vragen en boekingen gemaakt via de telefoon.

6.4 Het Einde de persoonlijke gegevens van Gebruikers wordt alleen gebruikt voor de hierboven genoemde toepassingen, en we hebben nooit verkopen, distribueren, verspreiden of publiceren van deze persoonlijke gegevens aan derden.

6.5 Alle persoonlijke gegevens van de eindgebruiker behandeld, gearchiveerd, elektronisch opgeslagen en alleen gebruikt voor de vaststelling van de noodzakelijke transacties tussen GFE4.MIJ en de eindgebruiker. Echter, de Gebruiker begrijpt dat de informatie die wordt verzonden over een openbaar netwerk kan worden benaderd door derde partijen, en GFE4.MIJ zal niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongeoorloofde openbaarmaking. Verder, de eindgebruiker begrijpt dat GFE4.Van MIJ mag, naar eigen inzicht, gebruik van serviceproviders (derden) voor het beheren van web-servers en voor het opslaan van informatie over back-up schijven en dat een service provider kan zonder onze kennis toestaan dat een onbevoegde derde partij toe te staan op zijn naam.

7 DISCLAIMERS EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

7.1 De Website wordt geleverd op een "ZOALS het IS" en "ZOALS BESCHIKBAAR" basis zonder enige vertegenwoordiging of goedkeuring en zonder garantie van enige soort, of uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot, de impliciete garanties van voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk, compatibiliteit, veiligheid en nauwkeurigheid.

7.2 Voor zover toegestaan door de wet, GFE4.MIJ zal niet aansprakelijk zijn voor indirecte schade of gevolgschade of schade van welke (met inbegrip van, zonder beperking, verlies van omzet, opportuniteit, gegevens, winsten) die voortvloeien uit of in verband met het gebruik van de Website.

7.3 Noch GFE4.Ik, noch een van haar werknemers of haar vertegenwoordigers zijn aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit of in verband met het gebruik van de Website. Dit is een allesomvattende beperking van aansprakelijkheid die geldt voor alle schade, van welke aard dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, directe, indirecte of gevolgschade, verlies van gegevens, inkomsten of winst, verlies van of schade aan eigendom en claims van derden. Het is de Gebruiker verantwoordelijk voor het evalueren van de informatie en andere inhoud die beschikbaar is in de Website. De Website en de informatie en het materiaal op de Website zijn onderhevig aan veranderingen op elk gewenst moment en van tijd tot tijd, zonder voorafgaande of latere kennisgeving.

7.3 GFE4.MIJ maakt het geen garantie dat de functionaliteit van de Website ononderbroken of vrij van fouten zijn, dat defecten gecorrigeerd zullen worden of dat de Website of de server die deze beschikbaar maakt, vrij zijn van virussen of iets anders dat schadelijk of destructief.

7.4 Niets in deze Voorwaarden zal zo worden uitgelegd dat een uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van GFE4.MIJ voor dood of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid van GFE4.Van MIJ of van haar werknemers of agenten.

7.5 Prijs en beschikbaarheid is onderhevig aan verandering zonder kennisgeving.

7.6 Alle specificaties zijn onderhevig aan verandering zonder kennisgeving.


8 VRIJWARING

8.1 U gaat ermee akkoord te vergoeden en vast te houden GFE4.MIJ en haar werknemers en agenten te vrijwaren van en tegen alle claims, juridische kosten, schade, verliezen, kosten en andere uitgaven in verband met eventuele claims of acties tegen GFE4.ME die voortvloeien uit een schending door u van deze Algemene Voorwaarden of andere verplichtingen die voortvloeien uit uw gebruik van deze Website.

8.2 In geen geval zal GFE4.MIJ aansprakelijk worden gesteld voor enig werkelijke, directe, indirecte, speciale, punitieve, incidentele, morele of gevolgschade, of welke andere schade dan ook, zelfs als GFE4.ME al eerder is geadviseerd van de mogelijkheid van dergelijke schade, hetzij in een actie onder contract, onrechtmatige daad of andere theorie, die voortvloeit uit of in verband met het gebruik van, het onvermogen tot gebruik of de prestatie van de informatie, diensten en materialen op deze site, U gaat ermee akkoord te vrijwaren GFE4.MIJ, haar gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen, functionarissen, bestuurders, medewerkers en eigenaren/aandeelhouders van enige en alle aanspraken, van welke aard ook, die voortvloeit uit uw toegang tot deze site. U vrijwaart en houdt de eigenaars, werknemers, de makers en de exploitanten van deze site van alle aansprakelijkheid, kosten en onkosten, inclusief de redelijke advocaatkosten en gerechtelijke kosten, die kunnen ontstaan, direct of indirect voortvloeit uit uw toegang tot en gebruik van deze site. Door het verkrijgen van toegang tot deze site, u zal hebben uitgebracht en ontladen van de providers, eigenaars, de makers en de exploitanten van deze site van alle aansprakelijkheid die zou kunnen ontstaan.


9 SERVICE EN TARIEVEN

9.1 GFE4.MIJ biedt een inleiding in de sociale gezelschap service die ideaal is voor dinner dates, reizen, culturele evenementen en zakelijke gelegenheden.

9.2 Metgezellen zijn geen werknemers van GFE4.MIJ. Ze zijn onafhankelijke personen. GFE4.ME treedt op als een inleiding agent tussen de eindgebruiker en de begeleider. GFE4.MIJ tegen een reservering vergoeding voor het model voor het regelen van de inleiding.

9.3 het is De eindgebruiker begrijpt en accepteert GFE4.MIJ is niet verantwoordelijk voor de acties van de bewoners.

10 SPECIALE MEMBERS AREA

10.1 Toegang tot de speciale ledenpagina is alleen toegestaan aan de persoon/personen in de leeftijd van 21 jaar of ouder. GFE4.MIJ maakt geen gebruik van een abonnement lidmaatschap. Toegang tot de eigen leden gebied is toegekend voor de perioden die worden beslist door GFE4.ME, er is geen minimum of maximum ingang periode.

11 ANNULERING EN TERUGBETALING

11.1 Wanneer een aanbetaling is gedaan voor de lange termijn boekingen en internationale reizen te bevestigen en zorgen voor een gezelschap reservering, geen restitutie bij annulering worden uitgegeven. De vooruitbetaling betrekking op de kosten die door GFE4.MIJ in de regeling van de reservering.

11.2 de Schriftelijke bevestiging van de opzegging is vereist per e-mail 2 volle werkdagen voor de datum en tijd van de reservering.

11.3 Als u niet een excisiting klant, maar u wilt invoeren de speciale leden, dan is een betaling is vereist, wordt deze betaling mag worden afgetrokken van je eerste keer reservering. Betaald lidmaatschap om toegang te krijgen tot privé-begeleider foto galerijen op de Website zijn eenmalige betalingen, voor een beperkte periodieke toegang. GFE4.MIJ niet werken met een terugkerend abonnement business model. De eindgebruiker is niet verplicht om op elk moment hun lidmaatschap te vernieuwen en GFE4.MIJ niet automatisch verlengen van de eindgebruiker lidmaatschap zodra verlopen.

12 ONTSLAGVERGOEDING

Als een van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar wordt verklaard door een rechtbank van een bevoegde jurisdictie, dan wordt een dergelijke bepaling of Voorwaarde zal worden gescheiden en de overige Voorwaarden blijven gelden, in volledig kracht en effect en blijven bindend en afdwingbaar.

13 TOEPASSELIJK RECHT

Deze Voorwaarden en uw gebruik van de Website worden beheerst volgens de BRITSE wet, zonder verwijzing naar zijn conflict van wettelijke bepalingen. Geschillen die voortvloeien uit deze voorwaarden of uit uw gebruik van de Website zullen uitsluitend worden beslecht door de engelse rechtbanken. Door de Website te gebruiken stemt u in met persoonlijke jurisdictie en de plaats in dergelijke rechtbanken. Indien enige bepaling van deze overeenkomst onwettig, nietig of om enige reden onuitvoerbaar is, dan zal die bepaling worden beschouwd als scheidbaar van deze overeenkomst en is niet van invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van alle overige bepalingen.